תקנון סקולילנד

תקנון זה (להלן: “התקנון“) קובע את התנאים והנהלים באשר לרכישת שירותים להתקנת מערכת קורסים מ”סקולילנד”, ע.מ. 300638657. הרכישה הינה בכפוף לתקנון זה וביצוע הרכישה משמעו הסכמה בלתי חוזרת לתנאי התקנון. הוראות התקנון גוברות על כל פרסום אחר.

תיאור השירות

 1. השירות המוצע לרכישה מטעם “סקולילנד” כולל:
  • הקמת אתר אינטרנט הכוללת מערכת קורסים תומכת עברית על שרת הלקוח או על שרת שיתופי של סקולילנד. באחריות הלקוח לתאם מול “סקולילנד” על איזה שרת תותקן המערכת. ככל שהמערכת תותקן על השרת של הלקוח זו אחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח לוודא את תקינות עבודת השרת. “סקולילנד” אינה מבצעת בדיקה לשרת טרם ביצוע ההתקנה, ואינה אחראית לביצועי שרת האירוח, בין אם מדובר בשרת שלה ובין אם מדובר בשרת של הלקוח.
  • הדרכה מצולמת על שימוש במערכת הקורסים ופיצ’רים נוספים באתר.
 2. על מנת לתת את השירות המיטבי עבור הלקוח, יתכן שיידרש הלקוח לספק מידע מסוים, או לנקוט פעולות מקדימות, כפי שיפורט ע”י “סקולילנד”, לרבות רכישת שירותי אחסון, חשבון פייפאל, ומתן סיסמאות גישה לשרת הלקוח. באחריות הלקוח לספק ל”סקולילנד” את המידע המבוקש. ביצוע פעולות מקדימות אלו הינו תנאי מקדים לאספקת השירות, ועיכוב בביצוען עלול לגרום לעיכוב בלוח הזמנים של מתן השירות.
 3. “סקולילנד” עושה שימוש במערכת קורסים של LearnDash. הלקוח יקבל פלאגין של המערכת ופלאגינים נוספים עם רישיון שימוש תקף.
  • “סקולילנד” אינה מספקת תמיכה טכנית לגבי פעולת הפלאגינים. כל לקוח יכול לרכוש בעצמו רישיון שימוש בפלאגינים לפי שיקול דעתו ובאמצעות זאת גם לקבל תמיכה טכנית מיוצרי הפלאגין בהתאם להוראות הרישיון. במידה שרישיון השימוש של פלאגין מסוים יפוג, עדיין ניתן יהיה להשתמש בו אך לא ניתן יהיה לעדכנו או לקבל תמיכה לגביו מיוצרי הפלאגין.
  • למען הסר ספק, “סקולילנד” יכולה להמליץ על שימוש בפלאגינים מסוימים לצרכי אבטחת מידע, אך היא אינה נושאת בשום אחריות לאבטחת המידע בפועל וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד “סקולילנד” במקרים של גניבת מידע או פרצת אבטחה.
  • רישיון השימוש בפלאגינים ניתן ללקוח לשימושו בלבד, וחל איסור להפיץ, למכור, לשכפל או להעביר את הרישיונות לצד ג’.
  • לידיעתך, יתכן כי רכיבים מסוימים באתר הקורסים יהיו בשפה האנגלית.
 4. “סקולילנד” יכולה להמליץ על שימוש בפלאגינים מסוימים ועל אופן השימוש בהם, לרבות הצורך בעדכוני גירסה, אך ההחלטה האם להשתמש בהם ואיך היא של הלקוח ועל אחריותו בלבד. “סקולילנד” אינה אחראית לתפקוד של פלאגינים, או של המערכת.
 5. באחריות הלקוח לבצע גיבוי לתכני הקורסים ולאתר כולו. “סקולילנד” אינה מבצעת גיבוי לקורסים שמצויים על גבי שרתיה.
 6. “סקולילנד” רשאית להודיע על ביטול האירוח בשרתיה, בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר ימי עסקים. בסיום תקופת ההודעה יוסרו משרתי “סקולילנד” כל הקורסים והתכנים של הלקוח.
 • שירות בניית האתר לא כוללת תמיכה ועזרה נוספת אחרי הספקת האתר.
 • ניתן לקבל עזרה טכנית בתשלום בהתאם למסלול שנבחר או ע”י רכישת בנק שעות של עזרה טכנית לאתר.

זמני הביצוע

 1. בכפוף לזמינות “סקולילנד”, ובשים לב למורכבות השירות בהתאם לצרכי הלקוח, זמן הביצוע המשוער להשלמת הקמת המערכת הינו עד שני ימי עסקים מיום קבלת כל פרטי המידע שנתבקש הלקוח להמציא כאמור בסעיף 2 לעיל.
 2. מובהר בזאת כי עיכובים מצד הלקוח באספקת מידע ו/או תשלומים ו/או קשיים בזמינות עשויים לגרור עיכובים בלו”ז. בנוסף, לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי “סקולילנד” בגין עיכובים בלוחות הזמנים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או גורמים שאינם בשליטת “סקולילנד” כגון שביתות או השבתות, סגר בטחוני, מצב בטחוני, נסיבות אישיות בלתי צפויות וכיוצ”ב.


מחיר ותנאי התשלום

 1. עבור השירות המפורט לעיל ישלם הלקוח ל”סקולינד” סכום של 1490 ₪ בתוספת מע”מ כחוק. לתשומת ליבך, האירוח בשרתי “סקולילנד” איננו כלול במחיר והוא מוצע כהטבה לשנה ראשונה שמתחילה מיום ביצוע התשלום, ובסיומה “סקולילנד” תדרוש תשלום בנפרד עבור האירוח בשרתיה.
  שטח האחסון המוקצה לכל לקוח הוא עד 1 ג’יגה וסקולילנד תיהיה רשאית להשהות את האתר במידה והאתר יחרוג משטח זה בהודעה מראש של 2 ימי עסקים.
  במידה והחריגה תמשך 14 ימים נוספים תיהיה רשאית סקולילנד להסיר את האתר מהשרת שלה ולא תישא באחריות או בכל נזק שיגרם כתוצאה מההסרה.
 2. התשלום עבור השירות יהיה באמצעות העברה בנקאית, באמצעות כרטיס אשראי הניתן לסליקה של אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל, או באמצעות חשבון פייפאל בהתאם לתנאי השימוש של פייפאל.
 3. התשלום יועבר במלואו מראש בעת הרכישה.
 4. במידה ותידרשנה שעות עבודה נוספות כתוצאה מבקשות מיוחדות של הלקוח שלא היו נכללו בבקשות המקוריות ו/או עיכובים מצד הלקוח ו/או שינוי החלטה של הלקוח, הדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף כפי שיפורט ע”י “סקולילנד” בכל מקרה לגופו.
 5. לתשומת ליבך, עלויות תפעוליות נוספות כגון רכישת שרת, דומיין, תוספים, חידוש רישיונות וכיוצ”ב אינם כלולים בשירות ועל הלקוח להסדירם ולשאת בהם באופן עצמאי.

אחריות

14. “סקולילנד” אינה מספקת אחריות לאתר מרגע שזו נמסרה ללקוח. בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לתמיכה הטכנית (בחודש הראשון ללא עלות ומהחודש השני בתשלום במסגרת בנק שעות שניתן לרכוש).

15. מובהר בזאת כי השירות ניתן על פי מיטב ההבנה, הידיעה והניסיון של “סקולינלד” לפי המידע שהוצג ע”י הלקוח. ללקוח לא תהיה שום טענה כלפי “סקולילנד” בגין אי-התאמות בשירות שנבעו כתוצאה ממידע שלא היה ידוע ל”סקולילנד”.

16. בעוד שמטרת השירות הינה לאפשר ללקוח מערכת קורסים לצרכיו העסקיים, “סקולילנד” אינו יכול להתחייב לתוצאות עסקיות כלשהן כתוצאה מהפעלת מערכת הקורסים, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי “סקולילנד” בגין תוצאות שהופיעו או שלא הופיעו כתוצאה ממתן השירות.

17. ל”סקולילנד” לא תהיה אחריות לכל פעולה שתינקט ע”י הלקוח ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י הלקוח למידע הנמסר במהלך העבודה. כל פעולה של הלקוח הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה על דעת עצמו לבעלי מקצוע חיצוניים.

18. למען הסר ספק, על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי הוא פועל בכפוף לכל דין, ו”סקולילנד” לא יישא בכל אחריות לשימוש שלא כדין שנעשה בשירות שסופק על-ידו.

19. “סקולילנד” אינו אחראי על עמידה בלוח הזמנים ע”י אנשי מקצוע חיצוניים, לרבות לצרכי קבלת תוכן כתוב, מצולם, אחסון האתר ע”י שרת חיצוני וכו’, ואלו נושאים באחריות כלפי הלקוח כמוסכם ישירות בין בעלי המקצוע לבין הלקוח.

20. “סקולילנד” ישמור על פרטיות הלקוח והמידע המסופק על-ידו, בכפוף להוראות כל דין.


קניין רוחני

21. על הלקוח חלה האחריות הבלעדית לוודא כי החומרים המסופקים על-ידו ל”סקולילנד” הינם במסגרת זכויות הקניין הרוחני על חומרים אלו, לרבות זכויות השימוש בתמונות ובטקסטים, ככל שיחולו.

22. כל המידע והתכנים המסופקים המועברים במסגרת מתן השירות, לרבות בעת ההתקנה, בקורס ההדרכה המצולם ובתמיכה הטכנית, בכל ערוץ שהוא, הינו קניינו הרוחני של “סקולילנד” בלבד, וחל איסור לעשות כל שימוש במידע זה באופן שמפר את זכויות הקניין הרוחני של “סקולילנד”.

23. בכל אתר יופיע בתחתית העמוד קרדיט ל”סקולילנד” כמקובל. הסרת הקרדיט באופן עצמאי מהווה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של “סקולילנד”. במידה שהלקוח מעוניין להסיר את הקרדיט יש לפנות לתמיכה של “סקולילנד”. הסרת הקרדיט נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של “סקולילנד” ועשויה להיות כרוכה בתשלום.

24. סקולילנד רשאית להציג את אתר הלקוח באתר שלה ובפרסומים שונים לצורך קידום כל עוד לא סוכם אחרת.


דיוור

25. רכישת השירות משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של “סקולילנד”, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים, מבצעים ותכנים נוספים במייל, באסמס ובווטסאפ. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.


המחאת זכויות

26. ללקוח אין זכות להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמת “סקולילנד” במפורש מראש ובכתב.

הגבלת גיל
אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

אחריות בית עסק
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.

התחברות

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

שלחו לי לטלפון

אורי מסקולילנד

אורי מסקולילנד

בדרך כלל עונה תוך כמה דקות

שעות הפעילות שלנו הם 12:00-20:00 ימי ראשון עד חמישי (לא כולל חגים)

אורי מסקולילנד
היי 👋
איך אני יכול לעזור?
WhatsApp יש לך שאלה?