הסכם למתן שירותי פיתוח, בנייה ותחזוקת אתר

בהתקשרותו של המזמין עם סקולילנד, המזמין מסכים לסעיפים שלהלן:

 1. הצהרות והתחייבויות המזמין
  1. המזמין מאשר כי מסר לסקולילנד את כל המידע, הנתונים וההסברים הרלוונטיים שברשותו והידועים לו הדרושים לביצוע העבודה נשוא הסכם זה, וכן הציג לסקולילנד את דרישותיו ביחס לעבודה, וידוע לו שהעבודה תבוצע עבורו על ידי סקולילנד על בסיס המידע והנתונים הללו.
  2. המזמין מצהיר כי הוא נושא במלוא האחריות לשימוש בתוצרים שיסופקו לסקולילנד על ידו, וכי סקולילנד אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג בעניין זה לרבות, אך לא רק, אחריות הנוגעת להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או הטעיה צרכנית הקשורה לתוצרים שיסופקו לסקולילנד.
  3. המזמין מאשר בזה כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע שרותיו עפ”י הסכם זה יהיה עליו לשתף פעולה ולתאם עבודתו עם סקולילנד בתכנון וביצוע הפרויקט שהוזמן על ידו.
  4. המזמין מאשר כי ישלם לסקולילנד את מלוא התשלומים נשוא הסכם זה לרבות התמורה במועד.
  5. המזמין מצהיר כי הוא אחראי להפעלה וניהול של אתר אינטרנט לפי הוראות הדין החלות עליו.

 2. התמורה והוצאות נוספות
  1. בכפוף לתנאי הסכם זה תהיה סקולילנד זכאית לתמורה המפורטת בנספח א’ להסכם זה (להלן: “התמורה”).
  2. בנוסף לתמורה, יובהר כי ייתכנו הוצאות אשר בגינם המזמין יידרש לשלם בעדם בנפרד לרבות, אך לא רק, תוספים, אחסון, רישיונות שימוש ועוד. סקולילנד תיידע את המזמין במקרה שבו יידרש תשלום נוסף כאמור אשר יתווסף לתמורה שתשולם לסקולילנד.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והתמורה לא תשולם במלואה ובמועד על ידי המזמין, סקולילנד תהא רשאית לעכב את העברת התוצרים למזמין ו/או לחסום את גישת המזמין לאתר שיפותח עבורו עד לתשלומם המלא של כל תשלומי התמורה וכל תשלום אחר שיחול על המזמין.
  4. יודגש כי לאור העובדה כי מדובר בשירות המיועד לבעלי עסקים עבור שימוש שעיקרו עסקי אזי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לרבות סעיפים הנוגעים לתנאי ביטול עסקה אינם חלים על עסקה זו, והכל בכפוף להוראות הדין. משכך, סקולילנד אינה מאפשרת כל החזר כספי בעבור השירות והמזמין מתבקש לוודא, טרם רכישת השירות, כי השירות אכן תואם את צרכיו.
 3. זמינות המזמין
  1. עמידת סקולילנד בלוחות הזמנים תלויה, בין השאר, בשליחת טופס תקין לסקולילנד; הפנייה נכונה של הדומיין לשרתי סקולילנד; בזמינות המזמין למענה לשאלות; במענה נכון לשאלות; וכן באספקת חומרים ומידע רלוונטיים בהתאם לדרישות סקולילנד, ולכן סקולילנד לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב באספקת השירותים שנבעו מאי זמינות המזמין למענה לשאלותיה.
  2. לאור האמור לעיל מוסכם כי עיכובים מצד המזמין במתן אישורים ו/או נתונים רלוונטיים לרבות אישור לתוצרים שיופקו על ידי סקולילנד יגרמו לעיכוב והארכה של לוחות הזמנים אשר נקבעו בהסכם זה. עיכוב כאמור לא יהא באחריות סקולילנד ולמזמין לא יהיו טענות בגין עיכוב כאמור. סקולילנד תודיע למזמין בכתב על כל עיכוב אפשרי, ככל ויחול, אשר מקורו באי מענה של המזמין בהתאם לאמור בהסכם זה, תוך ציון זמן העיכוב.
  3. מוסכם בזאת בין הצדדים כי ככל שיחולו עיכובים הנובעים מכוח עליון בלוחות הזמנים שנקבעו על פי הסכם זה ואשר יש בהם כדי להשפיע במישרין על ביצוע העבודה נשוא הסכם זה, תוארך תקופת ההסכם בהתאם למשך הזמן בו חלו אותם העיכובים. סקולילנד לא תהיה אחראית לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מעיכובים אלו והארכת תקופת ההסכם.
 4. חריגות; מעבר בין חבילות
  1. ככל ותהיה חריגה מהחבילה שבחר המזמין (למשל חריגה מנפח האחסון שעבורו המזמין שילם) אזי סקולילנד שומרת על זכותה לחסום את הגישה של המזמין לשירות עד תשלום בעבור הגדלת החבילה שנבחרה, בהתאם לעניין. משכך, במקרה של חריגה כאמור תינתן למזמין התראה בת 2 ימי עסקים על מנת להסדיר את החריגה (בין אם באמצעות מחיקת נתונים ו/או הגדלת הנפח ששולם), וככל ולא תוסדר החריגה במועד זה אזי הגישה לאתר תיחסם, וכעבור 14 ימי עסקים ככל ולא תוסדר החריגה לרבות תשלום כפי שייקבע על ידי סקולילנד אזי סקולילנד שומרת על זכותה להסיר ו/או למחוק את האתר של המזמין לצמיתות ולמזמין לא יהיו טענות בשל האמור והוא לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או פיצוי במקרה כאמור.
  2. ככל והמזמין ישדרג את סוג החבילה (כלומר יבחר בחבילה יקרה יותר מהחבילה הנוכחית שלו) אזי המזמין יידרש לשלם את המחיר המלא של החבילה החדשה באותו החודש שבו שידרג כאמור. למען הסר ספק, לא יהיו קיזוזים ו/או הנחות במקרה הפוך שבו מזמין יחליף חבילה יקרה יותר בחבילה זולה יותר.
 5. זכויות יוצרים בתוצרים; קבצי מקור; הצגה כלקוח
  1. על אף האמור, בכל רגע נתון קוד המקור וקבצי המקור לרבות מלוא הזכויות בקבצי המקור וקוד המקור עצמו יישארו בידי סקולילנד ובבעלותה למעט אם יוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב.
  2. סקולילנד תהא רשאית להציג את העבודה שבוצעה עבור המזמין כחלק מתיק העבודות שלה ותהא רשאית להציג את המזמין כלקוח שלה לרבות הצגת סימני המסחר של המזמין בכל מדיה. כמו כן בכל אתר סקולילנד תטמיע קרדיט עבורה לשיקול דעתה וכל הסרתו תתאפשר אך ורק באישור מפורש ובכתב של סקולילנד ובכפוף להצעת מחיר שתינתן על ידי סקולילנד להסרה כאמור והסרתו ללא הרשאה תהווה הפרת זכויות יוצרים של סקולילנד.
  3. למען הסר ספק, יובהר כי עם העברת הקוד ו/או יתר התוצרים מסקולילנד למזמין אזי כלל האחריות עליהם תוסר מסקולילנד ותועבר במלואה למזמין.
 6. תקופת ההסכם
  1. הסכם זה יעמוד בתוקפו ממועד חתימתו ולתקופה מינימלית של 30 ימים, ובסופם השירות ״ליווי, תחזוקה ותמיכה״ או ״סקולילנד מנוהל״ יתחדש לתקופה נוספת של 30 יום אשר תתחדש כל 30 יום למעט אם הלקוח ביקש את הפסקת השירות מראש ובכתב. יודגש כי מדובר בשירות מתחדש כל סוף תקופה עד שהמזמין יבקש את הפסקתו באמצעות הודעה בכתב לסקולילנד.
  2. על אף האמור לעיל, סקולילנד תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, מבלי שתהיה חייבת בכל תשלום ו/או פיצוי למזמין בשל כך, בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר יהוו הפרה יסודית לעניין הסכם זה:
   1. במקרה של אי יכולת המזמין לפעול פעולות כלשהן הקשורות במילוי הוראות הסכם זה;
   2. במקרה בו המזמין הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ו\או הצהרותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל מסקולילנד התראה על כך ובמועד הנקוב בהתראה;
   3. במקרה של פיגור בתשלומי התמורה לסקולילנד;
   4. במקרה שבו סקולילנד תסבור כי פעילות המזמין אינה חוקית ו/או אינה הולמת, ובמקרה כאמור סקולילנד אף תהא רשאית שלא להעניק את שירותיה למזמין;
   5. בכל מקרה אחר לשיקול דעתה של סקולילנד, ובמקרה כאמור החיוב של המזמין יהיה יחסי בהתאם לתקופה שבה שילם על השירות ובמקרה הצורך חשבונו יזוכה תוך 30 יום ממועד מתן הודעת ביטול כאמור.
 1. אחריות והגבלת אחריות
  1. לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה יידרש המזמין להעביר לסקולילנד תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, תמונות, סרטונים, מאמרים ועוד (“התכנים“). המזמין מודע לכך כי סקולילנד אינה עורכת כל בדיקה בנוגע לתכנים, ובאחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי כל התכנים עומדים בדרישות הדין וכי אין בשימוש בהם הפרה של הוראות הדין לרבות, אך לא רק, דינים הנוגעים לזכויות קניין רוחני, הגנת הפרטיות, לשון הרע וכל עיסוק נוסף שאינו חוקי.
  2. תוצרי השירותים מאוחסנים על גבי שרתים שהינם בבעלות צדדים שלישיים ומוחזקים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת סקולילנד, ועל כן סקולילנד לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מתקלה בשרתים לרבות, אך לא רק, נזק הנובע מהיעדר זמינות ו/או פעילות של השרתים. כמו כן יובהר כי סקולילנד אינה אחראית לתפעול ו/או תקינות תוספים שמתוקנים ו/או מוטמעים באתר; ואינה אחראית לשירותי צד שלישי אשר עשויים לעשות בהם שימוש במסגרת הפעלת האתר (לרבות בכל עניין הקשור לרמות אבטחה של שירותים אלה).
  3. סקולילנד לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מהשימוש בתוצרי השירותים ובתכנים לרבות נזק שנגרם בשל הליכים משפטיים, הפסד כספי, אובדן רווחים, הוצאה או תשלום מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח בקשר עם תוצרי השירותים או התכנים.
  4. בשום מקרה גובה האחריות של סקולילנד לא תעלה על גובה התמורה שקיבלה מהמזמין.
  5. המזמין מתחייב לשפות ולפצות את סקולילנד עם דרישתה הראשונה בכתב בגין נזק ישיר שיגרם לה עקב הפרה מצד המזמין כאמור.
  6. המזמין מתחייב לשפות את סקולילנד בגין כל סכום שסקולילנד תחויב לשלם על ידי בית משפט ו/או כל גורם משפטי אחר עקב אי עמידת המזמין בתנאי הסכם זה ו/או בכל סטייה מהצהרותיו של המזמין על פי הסכם זה לרבות במקרה שבו סקולילנד תיתבע בגין הפרת זכויות הקשורה לתכנים.
  7. למען הסר ספק, תפעול האתר וכל תוצר אחר שיופק לו על ידי סקולילנד יהיה באחריותו המלאה של המזמין ולא תהיה לו כל טענה כלפי סקולילנד בעניין זה.
  8. יודגש כי האחריות לניהול ותפעול אתר על פי דין לרבות, במקרה הצורך, ניסוח תנאי שימוש והסדרת נגישות תהיה של המזמין בלבד.
  9. ניתן לבקש מצוות השירות של סקולילנד להתקין עבורכם תוספים ו/או תבניות רצויות שלא קיימות באתר. יש לספק לסקולילנד את קובץ ההתקנה במידה ומדובר בתוסף/תבנית בתשלום או את שם התוסף/תבנית במידה ומדובר בתוסף/תבנית חינמית. התקנת תוסף/תבנית שלא קיימת באתר עשויה לגרום לאיבוד שירות תחזוקת האתר לפי שיקול צוות התמיכה ולא מומלצת. כל בעיה הנוצרת בעקבות התקנה של התוסף/תבנית תהייה באחריות הלקוח ולא תהיה לו כל דרישה או טענה מסקולילנד.
 2. היעדר יחסי עובד מעביד והיעדר בלעדיות

המזמין מצהיר ומודע לכך כי אינו משתלב במסגרת יחסי עובד-מעביד כלשהם עם סקולילנד ואין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בינו לסקולילנד. כמו כן המזמין מודע לכך כי סקולילנד מעניקה שירותים ללקוחות נוספים וכי אין בהסכם זה כדי להעניק בלעדיות כלשהי למזמין.

 1. שונות
  1. הסכם זה ייחשב כממצה את זכויות והתחייבויות הצדדים בכל נושא הנידון בו, וכל תיקון או שינוי או תוספת להסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב בהסכמת הצדדים.
  2. הסכם זה, על נספחיו, כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד סקולילנד.
  3. הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.
  4. כל הודעה, שתשלח מצד למשנהו על פי כתובות הצדדים כנקוב במבוא להסכם זה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעות שליח – ביום מסירתה.

נספח א’ – שירות ותמורה

 • סקולילנד תעניק את השירותים כפי שנבחרו על ידי הלקוח באתר של סקולילנד ובהתאם למחירים ולתנאי התשלום הקבועים באתר סקולילנד.
 • יובהר כי סקולילנד תהיה רשאית לשנות את היקף ו/או סוג השירותים מעת לעת לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת למזמין.
 • שירות התמיכה במסגרת השירות ״סקולילנד מנוהל״ שיינתנו על ידי סקולילנד יהיו כלהלן:
  • בכל חודש של פעילות האתר שיוקם עבור המזמין למזמין יהיה בנק שעות של שעה אחת במהלכם יוכל להסתייע בסקולילנד לצורך טיפול ותמיכה בעניינים טכניים. יובהר כי לא ניתן לצבור ו/או להעביר שעות מחודש אחד לחודש שאחריו, ולאחר ניצול מלא של בנק השעות ניתן יהיה לרכוש בנק שעות נוסף לפי הצעת מחיר מטעם סקולילנד. כמו כן יובהר כי ככל וייקבע שירות כלשהו ללקוח והלקוח לא יבטל את השירות עד 24 שעות ממועד תחילתו, אזי הלקוח יחויב בגין אותו שירות בין אם שירות התקבל ובין אם לאו והיקף השעות שבו אמור היה להינתן השעות יקוזז מבנק השעות של הלקוח (הקיזוז יהיה של חצי שעה לכל הפחות או כל זמן בהתאם למה שהתבקש מראש על ידי הלקוח).
  • יובהר כי סקולילנד תהא רשאית לאפשר לכל צד שלישי מטעמה לתת שירותי תמיכה, וכי כל שינוי ו/או התערבות בתוצרי הפיתוח שלא ייעשו על ידי סקולילנד יביאו לפקיעת האחריות.
  • בכל הנוגע לזמני מענה, יודגש כי חישוב זמן המענה הינו מרגע אישור סקולילנד בכתב כי התקבלה פנייה על ידי המזמין.
  • שעות הפעילות של סקולילנד הינה בימים א’ – ה’ בין השעות 12:00 – 20:00. יודגש כי לא יינתן מענה מעבר לשעות אלה למעט אם הוסכם אחרת ו/או בתוספת תשלום לפי הצעה שתועבר על ידי סקולילנד. יודגש כי כל התקשרות עם סקולילנד תיעשה אך ורק דרך המערכות של סקולילנד באתר האינטרנט; וסקולילנד תשיב בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו מטעמה.
  • על אף האמור, ככל ותהיה תקלה משביתה אשר משמעה כל אירוע שבגינו אין למזמין יכולת להשתמש באתר שפותח על ידי סקולילנד אזי סקולילנד תספק מענה תוך לא יאוחר מ-12 שעות עסקיות (אנחנו לא עובדים בשישי שבת כדי לתת מענה) ממועד קבלת הודעה בכתב על תקלה כאמור. עם זאת יובהר כי לסקולילנד לא תהיה אחריות בגין תקלה אשר מקורה בצד שלישי שאינו בשליטת סקולילנד.
  • ייתכן והמזמין יחווה איטיות באתר עקב כמות גדולה של משתמשים אשר יגלשו באתר בו זמנית. יודגש כי סקולילנד מציעה שירות של אחסון על גבי שרתים בעלי קיבולת גדולה יותר אשר תאפשר לאתר להתמודד בצורה טובה יותר עם עומסים שנובעים מכמות משתמשים גדולה.
  • בכל הנוגע לשירות טכני אישי, סקולילנד תיתן מענה בהתאם לתיאום מראש על פי הקבוע במערכות של סקולילנד.

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

שלחו לי לטלפון

סקולילנד
אורי מסקולילנד

אורי מסקולילנד

בדרך כלל עונה תוך כמה דקות

שעות הפעילות שלנו הם 12:00-20:00 ימי ראשון עד חמישי (לא כולל חגים)

אורי מסקולילנד
היי 👋
איך אני יכול לעזור?
WhatsApp איך נוכל לעזור?